461 747 161   oldris@zskola.com   Základní škola Oldřiš, okres Svitavy, Oldřiš 196, 569 82 Borová u Poličky Datová schránka ID: 44mpey5IČO: 70995168

Aktuality

OŠETŘOVNÉ - Informace pro rodiče dětí do 10 let

 

OŠETŘOVNÉ 

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo na svých stránkách tiskovou zprávu, ze které vyplývají tyto informace:

"Rodiče, kteří musí zůstat doma se svými dětmi, musí v prvé řadě  informovat svého zaměstnavatele, např. telefonicky, e-mailem apod., o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance, kterou je potřeba péče o dítě z důvodu uzavření školy. Vzhledem k připravované změně zákona nebude potřeba žádat školu o potvrzení o uzavření školy nebo výchovného zařízení vydané a dokládat jej."      

Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020


S ohledem na plánované uzavření prvních stupňů základních škol v ČR dne 14. 10. 2020, budou moci rodiče dětí do 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy. Zákon, který by umožnil zaměstnancům čerpat ošetřovné za dny péče v jednotlivých kalendářních měsících, bude v příštím týdnu projednávat Poslanecká sněmovna.
V rámci mimořádných opatření vyhlášených vládou dojde 14. října k uzavření škol, mnoha rodičům, kteří z tohoto důvodu budou nuceni zůstat doma s dětmi, tímto vzniká nárok na ošetřovné. V poslanecké sněmovně bude v nejbližších dnech projednán návrh na tzv. krizové ošetřovné. Rodiče se podle návrhu budou moci v péči o dítě střídat bez omezení, obdobně jako tomu bylo během jarních měsíců. Úprava počítá s ošetřovným ve výši 60 % denního vyměřovacího základu, které má být současně v minimální výši 400 Kč za den, a to po celou dobu platnosti mimořádných opatření.
Kromě rodičů dětí mladších 10 let budou mít nárok na ošetřovné také lidé pečující o osoby již od stupně I. závislosti bez omezení věku nebo o osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení. Dle nové úpravy budou moci o ošetřovné opět žádat i tzv. dohodáři.
Jak mají rodiče v tuto chvíli postupovat?
Rodiče, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi, musí v prvé řadě standardně informovat zaměstnavatele, např. telefonicky, e-mailem apod., o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance, kterou je potřeba péče o dítě z důvodu uzavření škol a obdobných zařízení. Vzhledem k připravované změně zákona nebude potřeba žádat o potvrzení o uzavření školy nebo výchovného zařízení vydané a dokládat jej.
Pro uplatnění nároku na ošetřovné budou rodiče po ukončení kalendářního měsíce (popř. po ukončení péče v průběhu měsíce) předávat svému zaměstnavateli Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení. Česká správa sociálního zabezpečení připravuje nový, jednodušší formulář žádosti, který bude k dispozici na ePortálu ČSSZ.
Prohlášení o uzavření školy (dětského zařízení) včetně doby uzavření bude součástí žádosti, kterou bude vyplňovat samotný zaměstnanec. Na stejném formuláři pak vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě. Takto vyplněnou žádost předá svému zaměstnavateli, který doplní své záznamy. Zaměstnavatel poté převede žádost o ošetřovné do elektronické podoby a zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.
Stejně jako v jarních měsících se bude ošetřovné zpracovávat a vyplácet za uplynulý předchozí kalendářní měsíc.
Tiskové oddělení MPSV

Více

PŘERUŠENÍ VÝUKY - COVID - 19

Od 14.10. do 23.10. 2020 je na základě nařízení vlády ČR  přerušeno prezenční vyučování ve škole.  Uzavřena je i školní družina.

Výuka bude po celou dobu probíhat distančním způsobem. Všechny ročníky se budou vzdělávat prostřednictvím platformy CLASSROOM GOOGLE. Žáci a rodiče dostali potřebné informace -  přístupová hesla i manuál pro přihlášení do aplikace a pro práci v ní.

Výuka bude probíhat dle rozvrhu. Částečně formou videokonferncí, částečně formou vypracování materiálů zasílaných přes výše uvedenou aplikaci. Z důvodu respektování zásad duševní hygieny našich žáků budou vyučovací hodiny  proloženy delšími přestávkami. Žáci 1. a 2. ročníku  nebo jejich rodiče budou moci podle situace výjimečně  využít osobní konzutace s třídním učitelem. Konzultovány  budou metodické postupy při nácviku čtení  a psaní.  Konzultace  může být pouze individuální, za dodržení všech  hygienických opatření. Rodiče musí konzultaci domluvit předem telefonicky s třídním učitelem.  Jednotliví třídní učitelé informují žáky a rodiče o všech úpravách a zásadách distatnční výuky. 

Účast na distanční výuce  je povinná. Absenci je třeba omlouvat stejným způsobem jako při prezenční výuce. Rodiče mohou na základě dřívějšího průzkumu požádat o zapůjčení NTB pro online práci dětí.

Žáci i během distanční výuky mají nárok na odebírání obědů ze ŠJ za dotovanou cenu. Odběr je možný pouze do jednorázových obalů  s výdejem přímo na ulici. Rodiče si  obědy musí samostatně přihlásit u vedoucí stravování. 

Od 24.10. do 1.11. budou následovat ministerstvem školství prodloužené podzimní prázdniny. Návrat do škol je prozatím ministrem  avizován od 2.listopadu.

Vážení rodiče, velice si vážíme Vaší spolupráce a přístupu v těchto nelehkých týdnech a měsících. Dovolte mi popřát nám všem  neskonalou trpělivost a toleranci,  optimismus a především zdraví. To vše potřebujeme  proto, abychom se co nejdříve mohli vrátit k běžné výuce a do běžného života.

Vlastimil Vajs - ředitel školy

Více

TURISTICKÝ KROUŽEK - OKOLÍM ZDERAZI

První turistický výlet letošního školního roku se nám vydařil. Po deštivých dnech v neděli vysvitlo sluníčko a my jsme mohli vyrazit na plánovanou vycházku. Čekala nás západní oblast přírodní rezervace Maštale. Ve Zderazi jsme si prohlédli pískovcová skalní obydlí a vydali se k skalním útvarům. Kolumbovo vejce opravdu stálo na špičce, Kazatelna nás nenechala v klidu, vyšplhali jsme až na její vrchol. Cestou jsme několikrát překonávali Prosečský potok. Po vydatných deštích byl plný vody, a tak dostat se z jednoho břehu na druhý nebylo jednoduché. Přeskakovali jsme po kluzkých kamenech nebo přelézali po kmenech stromů, jeden účastník se nedobrovolně vykoupal, jeden šel přes potok dobrovolně na boso. Byli jsme rádi, že jsme v pořádku dorazili k chatě Polance, kde jsme se občerstvili. Pak už naše trasa pokračovala nejkratší cestou přes kopec zpět do Zderazi. Rokli Pivnici jsme si raději nechali na příště, jistě by také byla plná vody. Už toho dobrodružství bylo dost.                                                                                                            Jitka Kavalová

Více

COVID - 19 Opatření č.2

Opatření školy č.2

S platností od 10.září 2020 se zavádí povinnost žáků a zaměstnanců školy používat ve všech společných prostorách (s výjimkou tříd)  ochranu dýchacích cest (roušky).

Celé opatření v záložce: ŠKOLA - PRO RODIČE  - KE STAŽENÍ

Více

COVID - 19 Opatření č.1

S platností od 7. září 2020 se zakazuje  vstup rodinným příslušníkům a dalším osobám do školní budovy.

Pokud ve výjimečných případech  musí cizí osoba  (lékař,….)  do budovy  vstoupit , je povinna mít na obličeji ochranu dýchacích cest.  Žáci a zaměstnanci používají ochranné prostředky zatím dle svého uvážení. Dezinfekce je nutná při každém vstupu všech osob do školní budovy.

Dopis rodičům najdete opět v záložce:  rodičům - ke stažení. Děkuji za jeho prostudování. V. Vajs - ředitel školy

Více

Takto začíná škola!

V  8:00 zaznělo zvonění v Zelené třídě. Sešli se tu děti z celé školy, zaměstnanci i rodiče prvňáčků. Všichni se rádi viděli po prázdninách i po koronavirové pauze.

Pan starosta povzbudil prvňáčky i ostatní děti milými slovy. Popřáli jsme si v dnešní složité době hlavně zdraví a také chuť a možnost pracovat.

Potom se děti rozešly do svých tříd.  V Modré třídě se letos bude pracovat spoleně s Bobíkem, Myšpulínem, Pinďou a Fifinkou, tedy s kamarády ze Čtyřlístku.  Žluťásci se dají na celoroční námořnickou plavbu oceánem vědění a mořem zábavy s kapitánkou "Judy". No a Zelená třída se proměnila v rejdiště pavoučků a prvňáčci a druháci začali  spřádat pavučinku kamarádství, pomoci, nových znalostí a dovedností.

Snad všem  přinesou  pavoučci i čtyřlístek štěstí. Snad  plavba všem dětem i učitelům dobře začne a ještě lépe skončí. Tak vzhůru na palubu nového školního roku!

FOTOGRAFIE ZE ZAHÁJENÍ   ŠKOLY  NAJDETE VE  FOTOGALERII.

Více

1. září - zahájení školního roku 2020/2021

Školní rok bude zahájen 1.září  v 8:00.

Sejdeme se všichni  společně v Zelené třídě a po krátkém přivítání budou  žáci cca 40 minut se svými třídními učiteli. Potom odchází domů.

Prvňáčky mohou doprovodit rodiče (snažte se omezit počet doprovázejícíích  z jedné rodiny). Aktovku s sebou nosit ještě nemusí. Školní jídelna  ani ŠD  nejsou 1. září v provozu.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Milí žáci, vážení rodiče, 

školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. září v 8:00. Pro nás všechny to bude po téměř půl roce návrat k chodu školy tak, jak jsme byli zvyklí před vypuknutím epidemie COVID-19. 

Budeme si všichni přát, aby celý školní proběhl  bez výrazného narušení. Především vlivem zvýšených  hygienicých  opatření či dokonce  uzavření školy a přechodem  na distanční formu výuky. Proto i touto cestou důrazně žádám všechny žáky a také rodiče o dodržování patřičných hygienických pravidel a protiepidemických opatření. Žáci s nimi budou seznámeni na začátku školního roku.   Rodiče mají tyto informace v písemné podobě na webových stránkách školy- v záložce PRO RODIČE  - KE STAŽENÍ.

Budeme se všichni snažit o to, aby chod školy byl v rozsahu i obsahu co nejvíce podobný letům předchozím. Kroužky, provoz ŠD, ranní dohled,  akce pro děti,....  Co však bude rozhodně omezeno,  budou společné akce pro žáky, rodiče a veřejnost. Ubyde rozhodně také kulturních či sportovních akcí,  za nimiž budeme dojíždět  do města (divadla, kina,  festivaly, meziškolní aktivity apod.), i zde se chceme vyhnout nadměrným kontaktům s cizími lidmi.

Všem přeji mnoho zdraví a optimismu.

Vlastimil Vajs - ředitel školy

Více

Lanáček v Borové

Zelená třída měla za sebou dva náročné dny naplněné cykloturistikou. Proto jsme třetí den měli oddychový. Vlakem jsme zajeli do Borové. Zde jsme trávili čas sice také aktivně, ale přeci jen dle vlastního uvážení. V lanovém centru jsme zdolávali překážky a bavili se každý podle své chuti a zájmu. K tomu jsme si prohlédli nově budované koupaliště, popovídali si o pulcích a čolcích. Prvňáci si zopakovali čtení a starší děti řešili cestou matematické a zeměpisné rébusy. No a závečná zmrzlina byla sladkou tečkou za volným dnem. Vlastně ne tak úplně - vlastní nožičky nás dovedly z Borové do Oldřiše. A tam byl teprve konec hezkého výletování.                             V. Vajs

Více

Vodárenský les - výlet Žluté třídy

Třídenní výletování jsme zakončili turistickou vycházkou do Svitav. Na programu byla naučná stezka Vodárenský les. Do Svitav jsme jeli vlakem, první zastávka byla na náměstí s renezančním podloubím a v informačním centru. Odtud nás podle vyfasovaných plánků města vedl průvodce Davídek a svého úkolu,  provést nás přes celé město k parádnímu svitavskému stadionu s ještě parádnějším dětským sportovištěm,  se zhostil vskutku výborně! Tady jsme posvačili a zasportovali si. Pak už podle plánku všichni směřovali k naučné stezce. Dvěma slovy SUPER ZÁŽITEK! Osm informačních tabulí podél chodníků a cest nás zábavnou formou seznámilo s životem drobných živočichů a ptactva, s typickými dřevinami a rostlinami rostoucích v lesích Svitavska a systémem vyvěrání a odtoku vody v místě Vodárenského lesa. Největším zážitkem byl dřevěný telefon - vyřezané ucho a ústa propojená podzemním potrubím, ten jsme samozřejmě vyzkoušeli. Zaujalo nás taky pexeso - herní tabule s otočnými hranoly, které znázorňují vývojová stádia žab od vajíček přes pulce po pidižabky. No prostě nádhera! Všichni jsme se shodli, že tento výlet byl jednoznačně nejzajímavější. Všem doporučujeme tato zajímavá místa rozhodně navštívit.                                       Jitka Kavalová

Více